449,300 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

projekt Grundtvig

Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí bolo na začiatku roku 2012 oslovené organizáciou Apsocecat z Katalánska na účasť na medzinárodnom projekte Učiace sa partnerstvá. Na základe tejto výzvy podalo združenie prihlášku do Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania, do programu Partnerstvá Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania GRUNDTVIG. Koncom roku 2012 bola Národnou agentúrou schválená a finančne podporená naša organizácia v tomto projekte.

Cieľom tohto projektu je:
● vytvorenie európskych indikátorov o hluchoslepote,
● identifikácia najlepších praktík v tejto oblasti,
● opis situácie hluchoslepých ľudí v členských štátoch Európskej únie.

Projekt vedie European Deafblind Network (EDbN) a je v ňom zastúpených 14 organizácií (jednotiek) z 13 európskych krajín, medzi nimi niektoré z najdôležitejších svetových organizácií v oblasti hluchoslepoty. Výstup projektu bude publikovaný v knihe, ktorá bude adresovaná európskej, národnej a regionálnym úradom a tiež bude predstavená počas záverečnej konferencie v Barcelone v júni 2014, ako aj v Bruseli na pôde európskych inštitúcií. Pracovným jazykom projektu je angličtina.

Sme veľmi radi, že naše združenie bolo oslovené a schválené na tomto projekte. V priebehu viac ako dvoch rokov budeme môcť odovzdať naše skúsenosti zo Slovenska v práci na poli hluchoslepoty. Projektové náklady sú hradené z financií EÚ.

Peter Fašung
predseda Združenia rodičov a priateľov hluchoslepých detí

Vyhlásenie:
Za obsah tejto správy zodpovedá výlučne autor - ZRaPHSD, a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.


Záverečné zhrnutie projektu GRUNDTVIG - učiace sa partnerstvá


Toto partnerstvo priviedlo k spolupráci 9 z najdôležitejších organizácií pracujúcich v oblasti hluchoslepoty z 8 rôznych európskych krajín. (Sense International Rumunsko sa pripojilo ku všetkým stretnutiam, no financovali to z vlastných zdrojov.) Špecifické potreby hluchoslepých ľudí nie sú rutinne zvážené v postupoch pre postihnutých. Bol pokus zlepšiť život a možnosti postihnutých ľudí naprieč EÚ prostredníctvom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UN-CRPD), no zostal priestor na diskusiu ako môžu byť tieto záväzky rozšírené na tých, ktorí majú problémy s komunikáciou, pohybom a prístupom k informáciám.

Tento projekt sa teda pokúsil vytvoriť spoločnú európsku štruktúru na hodnotenie modelov starostlivosti a podpory pre hluchoslepých ľudí, založenú na rozvoji indikátorov hluchoslepoty (IDbEE) a prezentovať obmenenú správu na úrovni podpory a kvality praxe poskytovaných hluchoslepým ľuďom naprieč všetkými európskymi krajinami. Projekt a jeho záverečná správa chcú tiež zvýrazniť posledné demografické trendy ktoré ukazujú zvyšujúci sa počet ľudí, ktorí budú mať skúsenosť s hluchoslepotou. Je potrebné, aby ich potreby podpory boli splnené. Tento projekt bol prvým, ktorý sa rozhodol skúmať rozdiely medzi krajinami v ich prístupe k právam, sociálnej starostlivosti a legislatívnym otázkam pre hluchoslepých ľudí. Naša záverečná správa žiada zlepšenie vnímania hluchoslepoty ako špecifického a zreteľného ochorenia a zvýrazňuje potrebu vyvinúť spoločný rámec v záujme systematického hodnotenia situácie hluchoslepých ľudí v súčasnosti a v budúcnosti.

Projekt mal 5 hlavných stretnutí zahrňujúcich všetkých partnerov a 2 plánovacie stretnutia, ktorých sa zúčastnil iba malý počet partnerov.

- Úvodné stretnutie v októbri 2012 v Glasgowe. Na tomto stretnutí sa účastníci oboznámili detailne s pôvodnou prácou o indikátoroch IDEE a Dohovorom OSN UN-CRPD a odsúhlasili rozdelenie na pracovné skupiny, aby samostatne zvážili 7 rozličných oblastí života a priradené indikátory vo vzťahu k hluchoslepote. Tiež sa odsúhlasil všeobecný implementačný plán projektu, pracovné metódy a dokumentácia.

- Druhé stretnutie sa konalo v Aalborgu v júni 2013 na kontrolu pokroku, ktorý pracovné skupiny spravili v každej doméne a skupine indikátorov. Tieto boli v Aalborgu prezentované a následne uzavreté ako IDbEE. Ďalšou úlohou pre každú pracovnú skupinu bolo vytvoriť otázky pre každú z domén pre potreby dotazníka. Týmto začal zber dát pre projekt, vďaka ktorým sme porovnali rozdielnosť naprieč európskymi krajinami. Dodatočný prieskum bol tiež vytvorený pre hluchoslepých ľudí a ich rodiny. Na tomto stretnutí sa tiež rozobrala konečná forma a súčasti záverečnej Správy.

- V Londýne v júli 2013 sa uskutočnilo stretnutie 3 partnerských inštitúcií, ktoré bolo zamerané na prípravu prezentácií a stretnutí pre Medzinárodnú konferenciu o hluchoslepote v Lille.

- Tretie stretnutie sa konalo v Lille, zúčastnili sa ho všetci partneri okrem nášho Združenia a francúzskeho partnera CRESAM. Bolo súčasťou konferencie o hluchoslepote v auguste 2013. Všetky pracovné skupiny dosiaľ poslali svoje otázky organizácii APSOCECAT, ktorá prezentovala dotazník, ktorý bol v Lille schválený, rovnako ako aj časový rámec pre zber dát. Účastníci tiež prezentovali na konferencii ohľadom projektu a vyhľadali budúcich spolupracovníkov na dokončenie dotazníkov.

- Štvrté stretnutie sa konalo v ‘s-Hertogenbosch vo februári 2014. Hlavnou úlohou bolo analyzovať dáta, ktoré sme získali z dotazníkov a ozrejmiť proces písania Správy. Podskupina dokončila analýzu dát a spolupracovala s podskupinou zodpovednou za písanie, aby dokončili text k formálnym požiadavkám, ktoré sme odsúhlasili v Aalborgu.

Boli založené nové pracovné skupiny za účelom finančných záležitostí, prípravy distribučného plánu v súvislosti so záverečnou Správou a organizácie konferencie v Barcelone.

- Tieto pracovné skupiny komunikovali najmä prostredníctvom e-mailu či Skype, no skupina zodpovedná za analýzu dát sa stretla v Londýne, aby uzavrela správu a pripravila všetky záverečné tabuľky a výsledky. Stretnutie v Londýne, ktorého sa zúčastnili dvaja partneri. - Záverečná správa bola prezentovaná na konferencii v Barcelone v júni 2014. Partneri sa stretli o deň skôr, aby dokončili prezentácie na konferenciu, odsúhlasili distribučný plán pre každú partnerskú krajinu a zvážili budúcu spoluprácu. Finálna správa projektu odprezentovaná na konferencii vypichuje množstvo nálezov a odporúčaní z tohto dvojročného projektu, ktorý skúmal práva a príležitosti hluchoslepých ľudí naprieč Európou, poskytujúcom prvý prehľad možností a služieb pre hluchoslepých ľudí v európskych krajinách.

Skutočnosť, že 9 dôležitých organizácií reprezentujúcich hluchoslepých ľudí z 8 rôznych európskych krajín sa zúčastnili projektu výrazne zvýšilo úroveň pochopenia hluchoslepoty na európskej úrovni. Táto úroveň chápania nemohla byť dosiahnutá jednou organizáciou alebo krajinou pracujúcou osamote. Každá zúčastnená krajina je tiež na rozdielnej úrovni vývoja vo vzťahu k službám a podpore pre hluchoslepých ľudí a ukázalo sa neoceniteľné porovnávať a dať do kontrastu aké typy služieb sú k dispozícii. Teoreticky sú všetci občania EÚ s rovnakými ľudskými právami, okrem otázky prístupu k službách, kde sú významné rozdiely. Pochopenie tohto na najširšej EÚ úrovni bolo veľmi významné. Tento projekt bol koncipovaný pod záštitou Európskej siete hluchoslepoty EDbN, ktorá má dlhú históriu spolupráce so štruktúrami EU a toto tiež pridáva významnú silu výstupom tohto konkrétneho projektu.

Návšteva 5 rôznych partnerských organizácií nám dala príležitosť porovnávať modely služieb a podpory v praxi - dalo nám to možnosť zvážiť úroveň podpory pre hluchoslepých ľudí pre každú partnerskú organizáciu, porovnať s vlastnou praxou, najmä vo vzťahu k modelom služieb, komunikačným metódam a prístupom, úrovni skutočného zapojenia hluchoslepých ľudí a školenia zamestnancov. Žiadna z týchto možností pozorovania praxe by nebola možná bez účasti a spolupráce partnerov naprieč EÚ.

Taktiež, východzia konferencia a publikácia záverečnej správy by nebola dostatočne kredibilná, keby na tomto projekte spolupracovalo iba málo organizácií. Sila našej správy a jej napredovania je v jej schválení mnohými európskymi vedúcimi organizáciami, ktoré podporujú a zastupujú hluchoslepých ľudí.

Fotografie nájdete v našej fotogalérií.

Peter Fašung