449,304 nvtev
Navigcia
Hlavná stránka
Úvod
Cieľ
Vzdelávanie
Hluchoslepota
Naše aktivity
Podpora
Fotogaléria
Linky
Kontakt
Ďakujeme

Projekt - Zdoba
Od začiatku januára roku 2007 Združenie rodičov v spolupráci s Maják n.o. spustili prevádzku asistovaného malokapacitného bývania pre hluchoslepých dospelých a viac- násobne postihnutých v Zdobe. Je to prvý typ takéhoto zariadenia na Slovensku a sme právom hrdí na to, že sa nám po mnohých rokoch podaril zrealizovať pilotný projekt asistovaného malokapacitného bývania pre hluchoslepých dospelých, ktorý vznikol z iniciatívy rodičov takto postihnutých detí a odborníkov, ktorí sa intenzívne venujú tomuto jedinečnému postihnutiu akým hluchoslepota určite je.

Preto by som Vám tu chcel veľmi stručne popísať ako to na Slovensku prebiehalo od samotného začiatku až po úspešný koniec pilotného projektu.

Rodičia, ktorých deti navštevovali Červenickú školu, vzhľadom na veľmi dobré výsledky s deťmi v oblasti komunikácie, vzdelávania a výchovy sa rozhodli pokračovať v začatej práci aj po ich 18. roku života. Nemali sme v rukách nič, len túto základnú myšlienku podporenú odborníkmi zo zahraničia, ktorí nám vliali dosť veľkú dávku nádeje a optimizmu s prísľubom pomoci. Prvým reálnym krokom bolo vytvorenie pilotného projektu, ktorý veľmi podrobne popísal nielen hluchoslepotu ako takú, ale aj jasne ukázal akým spôsobom sa dá vytvoriť takto zdravotne postihnutým plnohodnotný život v dospelom veku. V tej dobe sa písal rok 1998. Súčasne s vytvorením projektu sme začali rozmýšľať kde a akým spôsobom zohnať na realizáciu tohto projektu finančné prostriedky. S podporou projektu sme oslovili prosperujúce podniky a firmy a súčasne ho predložili MPSVaR. Súčasne s týmto úkonom prebiehalo hľadanie vhodného domu, ktorý by čo najviac zodpovedal potrebám chráneného bývania. Verte mi, že to bolo veľmi ťažké a hektické obdobie, ale po mnohých návštevách rôznych zariadení a vytypovaných domov sa naskytla možnosť združeniu odkúpiť dom podľa našich predstáv v Zdobe, neďaleko Košíc. Dom bolo potrebné zrekonštruovať, aby spĺňal všetky atribúty k zmene typu domu zo súkromného na zariadenie typu chráneného bývania. Následne združenie zriadilo neziskovú organizáciu Maják, ktorá je poskytovateľom celoročnej starostlivosti v Zdobe. Celý dom v Zdobe aj s novou prístavbou sme úspešne skolaudovali na konci roku 2006.

Po dlhých rokoch zodpovednej a neľahkej práce, sa stal náš sen realitou. Od začiatku januára roku 2007 združenie v spolupráci s Maják n.o. vytvorili pre naše dospelé deti ich druhý domov. Prevádzka malokapacitného asistovaného bývania pre hluchoslepých dospelých je úspešne rozbehnutá a čo je najdôležitejšie, naše dospelé deti sa tam majú výborne! Nie sú tam „odložené“, ale pracuje tam s nimi team pracovníkov pod dohľadom odbornej pedagogičky na hluchoslepotu a pod vedením riaditeľky Mgr. Hajdeckerovej. Záverom by sme chceli nielen veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli zrealizovať sen, ktorý sme si vysnívali pre plnohodnotný život našich zdravotne postihnutých detí. V prvom rade chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí nás podporovali prostredníctvom oslovovacích listov a tiež spoločnostiam, organizáciám, podnikom a firmám, ktorých zoznam by bol veľmi dlhý. Naša veľká vďaka patrí MPSVaR, FSR, Socia – nadácii na podporu sociálnych zmien a tiež všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré nás podporovali, podporujú a pevne veríme, že budú podporovať pri asignácii 2% z daní. Treba spomenúť a poďakovať nadácii Hilton – Perkins z USA, DBI a tiež Seense Scotland. To sú zahraničné organizácie, ktoré sa tiež veľmi pričinili o to, že na Slovensku vzniklo prvé asistované malokapacitné bývanie pre hluchoslepých dospelých. Podporovali nás nielen finančne, ale aj neoceniteľnými radami a tiež tým, že nám umožnili zúčastňovať sa na medzinárodných konferenciách a na medzinárodných stretnutiach rodín pod názvom Listen to me. Aj na takýchto významných stretnutiach sme čerpali inšpiráciu a podnety, aby sme dokázali zrealizovať náš pilotný projekt.

Sme presvedčení o tom, že sme pre naše dospelé deti vytvorili dôstojné podmienky pre plnohodnotnejší život.


Fotografie nájdete tu.

Prezentáciu o rekonštrukcii nájdete tu